logo
สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิน (Inflight VDO)

วันที่ : 25 ธ.ค. 2560 16:15

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสมบูรณ์ กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการถนนสายแยกทล.1263 - บ.ขุนแม่รวม ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 13:15

เมื่อ วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่

วันที่ : 12 ธ.ค. 2560 11:45

เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และนายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098

วันที่ : 28 พ.ย. 2560 10:30

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะได้ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี

วันที่ : 28 พ.ย. 2560 10:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098-ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 4) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 3) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 16:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล.7 (กม.ที่107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่ 1) (ประจำเดือน มกราคม 2560)

วันที่ : 30 ม.ค. 2560 15:30

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3-ทล.331 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สิงหาคม 2559)

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (4 พ.ย. 60)

วันที่ : 10 พ.ย. 2560 09:00

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิิงพระบรมศพฯ

วันที่ : 25 ต.ค. 2560 12:15

คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุมและลงพื้นตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (15 ส.ค. 60)

วันที่ : 15 ส.ค. 2560 14:30

นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างถนนสาย บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน จ.สมุทรสงคราม ,เพชรบุรี (1 ส.ค. 60)

วันที่ : 01 ส.ค. 2560 14:30

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงข่าย (กผง.) ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง - หางดง (ตอนที่ 3) อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ (23 ก.ค. 60)

วันที่ : 23 ก.ค. 2560 14:15

ข่าวทั้งหมด
test

ccccccc

วันที่ : 08 พ.ย. 2560 14:15

ข่าวทั้งหมด

 
   
   

 

home