หน่วยงานภายในกรมทางหลวงชนบท
 

 ติดต่อ สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท ได้ที่ ชั้น 8 อาคาร 1 เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  โทรศัพท์ : 02-551-5580
สอ
บถามเส้นทาง สายด่วน : 1146