กลุ่มงานจัดหาที่ดินและการมีส่วนร่วมเพื่อการก่อสร้าง

 
 
     
     
     

กลุ่มงานจัดหาที่ดินและการมีส่วนร่วมเพื่อการก่อสร้างทาง

เลขที่ 9  ถนนพลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร

โทร: 0 2551 5619