ผู้อำนวยกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความก้าวหน้า งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน แยก ทล.7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (ตอนที่1-4) (25 เม.ย.60)

รูปภาพ: 

 

             วันที่ 25 เมษายน 2560 นายอนุรักษ์ สวัสดี ผู้อำนวยกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ ประชุมติดตามความก้าวหน้างานเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์และความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน แยก ทล.7 (กม.ที่ 107+200) - ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี (ตอนที่1-4) โดยมีนายอนันต์ แสงหล้าหัวหน้าโครงการ,นางสาวหทัยรัตน์ มณีเทศ วิศวกรประจำโครงการและกลุ่มบริษัท
ที่ปรึกษา รายงานความก้าวหน้างานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และความก้าวหน้างานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผอ.กทฉ. ได้เน้นย้ำเรื่องการติดตาม
เเละประสานงานเรื่องงานเวนคืนกับเเขวงทางหลวงชนบทชลบุรีอย่างใกล้ชิด ในส่วนของงานก่อสร้างได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย
ขณะการก่อสร้าง การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระวังก่อสร้าง

วันที่: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 25, 2017 - 15:15