ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย (22 ก.ค. 60)

รูปภาพ: 

 

               เมื่อวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2560    นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง ,   นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นายอนุรักษ์ สวัสดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ สำนักก่อสร้างทางและคณะผู้บริหาร
ของกรมทางหลวงชนบทได้ตรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมี นายสงคราม เชิดวงษ์สูง หัวหน้าโครงการ และนายเกริกเกียรติ นุตาลัย วิศวกรประจำโครงการ พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษา
ควบคุมงานและตัวแทนผู้รับจ้าง   ให้การต้อนรับและบรรยายส
รุปความก้าวหน้า   รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆและแนวทางแก้ไข
ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้ให้นโยบายและแนวทางในการเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างและแผนเบิกจ่ายงบประมาณของ
สำนักก่อสร้างทาง  โดยคุณภาพงาน และคุณภาพวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องได้ตามมาตรฐานของ กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้
พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกได้ตลอดเวลา และเน้นย้ำการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการทำงาน
ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด

 

 

วันที่: 
เสาร์, กรกฎาคม 22, 2017 - 14:15