คณะกรรมการตรวจการจ้าง ร่วมประชุมและลงพื้นตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (15 ส.ค. 60)

รูปภาพ: 

 

  

      เมื่อ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้าง, ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการฯ
กลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ สำนักก่อสร้างทาง ร่วมประชุมและลงพื้นตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ 
ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณการก่อสร้าง 41,900,000.- บาท งวดสุดท้าย ผลงาน
แล้วเสร็จตามแบบรูปและรายละเอียดของสัญญา ทำให้มีผลงานการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,593,228.79 บาท คงเหลือเป็นเงินเหลือจ่าย
306,771.21 บาท

วันที่: 
อังคาร, สิงหาคม 15, 2017 - 14:30