เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และนายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098

                  เมื่อ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และนายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1098 - ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี นายอนุรักษ์ สวัสดี ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ สกท., นายสงคราม เชิดวงษ์สูง หัวหน้าโครงการ และนายเกริกเกียรติ นุตาลัย วิศวกรประจำโครงการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้าง
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ และแนวทางแก้ไข

                  ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง และคณะผู้บริหารฯ ได้ให้นโยบายและแนวทางในการเร่งรัดการดำเนินงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานและแผนเบิกจ่ายงบประมาณ
ของสำนักก่อสร้างทาง โดยคุณภาพงานและคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดของสัญญา และมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายนอกได้ตลอดเวลา และเน้นย้ำการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งก่อนและหลังการทำงาน ตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง อย่างเคร่งครัด

วันที่: 
อังคาร, พฤศจิกายน 28, 2017 - 10:30