กลับหน้าหลัก

ครงการก่อสร้างทางในพื้นที่เฉพาะ

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท  เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2551-5586

 e-mail : specific_area@hotmail.com