การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางต่างระดับที่ทางแยกหมายเลข 6

 

        โครงการก่อสร้างฯ  ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางต่างระดับที่ทางแยกหมายเลข 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  ในปี พ.ศ.2550

        

           โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ต่างๆ  โดยเฉพาะต้นราชพฤกษ์ และต้นไม้ประจำท้องถิ่น เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามตลอดสายทางของถนนวงแหวนรอบกลางเมืองเชียงใหม่   และจะมีการจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางแยกหมายเลข  6   (ทางต่างระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 11)

     

     

ความเป็นมา

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ ขั้นตอนการก่อสร้าง กลับหน้าหลัก

กลุ่มงานทางในพื้นที่เฉพาะ

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท  เลขที่ 301 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2521-1000

 e-mail : specific_area@hotmail.com