ขั้นตอนการก่อสร้าง

งานก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

 

งานก่อสร้างรั้วบริเวณทางลอดที่ทางแยกหมายเลข 1

   

งานก่อสร้างเสาเข็มรับแรงดึง ( Tension Pile )

งานก่อสร้างผนังพืด ( Diaphragm  Wall )

 

งานก่อสร้างคานรัดผนังพืด ( Cap Beam )

    

งานก่อสร้าง Extend Wall

งานก่อสร้างหลังคาทางลอด ( Deck Slab )

งานขุดดินบริเวณทางลอด

งานตัดหัวเสาเข็มและบดอัดดินบริเวณทางลอด

     

งานวางท่อระบายน้ำช่วง Bottom Slab

งานวางท่อระบายน้ำช่วง Approach Slab

งานก่อสร้าง Retaining Wall

งานผิวจราจร AC บริเวณหลังคาทางลอด

รูปถ่ายบริเวณทางลอดหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

ทางลอดที่ทางแยกหมายเลข 1 ( เชียงใหม่ - แม่ริม )

 

ทางลอดที่ทางแยกหมายเลข 2 ( เชียงใหม่ - พร้าว )

 

ทางลอดที่ทางแยกหมายเลข 3 ( เชียงใหม่ - ดอยสะเก็ด )

 

ทางลอดที่ทางแยกหมายเลข 4 ( เชียงใหม่ - สันกำแพงสายเก่า )

 

ทางลอดที่ทางแยกหมายเลข 5 ( เชียงใหม่ - สันกำแพงสายใหม่ )

 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ

   

   

การติดตั้งป้ายแปรอักษรข้อความ

   

 

ความเป็นมา

รายละเอียดโครงการ

แผนที่โครงการ ขั้นตอนการก่อสร้าง กลับหน้าหลัก

โครงการก่อสร้างทางในพื้นที่เฉพาะ

สำนักก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท  เลขที่ 301 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2521-1000

 e-mail : specific_area@hotmail.com