Menu
home
>>
บรรยายสรุปขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างผนังพืด (Diaphragm Wall), เสาเข็มเจาะ (Bored Pile) และการควบคุมคุณภาพวัสดุและคุณภาพในการก่อสร้าง

เมื่อ วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. คณะอาจารย์และ นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงล้านนา (เชียงใหม่) ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จำนวนรวมทั้งสิ้น 39 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อ.สันป่าตอง, หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สำนักก่อสร้างทาง, ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง และตัวแทนผู้รับจ้างให้การต้อนรับ

ในการนี้ ตัวแทนผู้ควบคุมงานได้บรรยายสรุปขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างผนังพืด (Diaphragm Wall), เสาเข็มเจาะ
(Bored Pile) และการควบคุมคุณภาพวัสดุและคุณภาพในการก่อสร้าง ให้นักศึกษาได้รับความรู้ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา TEDCV020
“Construction Techniques 2” ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

นายจารึก พุทธรักษา
วิศวกรประจำโครงการ
083-6214635

นายสงคราม เชิดวงษ์สูง
หัวหน้าโครงการ
087-9888358

Scroll Up Skip to content