Menu
home
>>
ทางหลวงชนบท สนับสนุนทางเข้าโครงการหลวงดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ กว่า 17 กิโลเมตร เสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้สัญจรได้ทุกฤดู คาดแล้วเสร็จปี 2565.

กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนพื้นที่เข้าโครงการหลวงดอยอินทนนท์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท พิจารณาดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวง เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่โครงการหลวงมาตั้งแต่ปี 2551 โดยได้กำหนด “มาตรฐานถนนหลวงภูเขา” สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 – บ้านขุนยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมทางหลวงชนบทที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้
ใต้เบื้องพระยุคลบาท และสอดรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่และอำนวยความสะดวกปลอดภัย
ในการขนส่งผลิตผลทางเกษตรได้ทุกฤดู อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้สามารถเข้าสู่พื้นที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมถึงสามารถใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะได้อีกเส้นทางหนึ่ง
โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณบ้านขุนกลาง ดอยผาตั้ง (กม.ที่ 0+000) และสิ้นสุดโครงการบริเวณบ้านขุนยะ (กม.ที่ 17+611) รวมระยะทางทั้งสิ้น 17.660 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 4 – 6 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพาน 1 แห่ง ท่อเหลี่ยม ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ำข้างทาง ราวเหล็ก และติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปัจจุบันโครงการฯมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินชั้นคันทาง งานโครงสร้างทาง/ผิวจราจร งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานรางระบายน้ำ งานคันหินและรางตื้น นอกจากนี้ ในระหว่างการก่อสร้างได้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในพื้นที่ โดยได้ติดตั้งป้ายเตือนพร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ทั้งนี้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 135.500 ล้านบาท (งบผูกพันปี 2562 ถึง 2565)

Scroll Up Skip to content