Menu
home
>>
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ได้มีกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล โดยใช้ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3097-ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งถนนสายดังกล่าวรองรับการเจริญเติบโตของเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

Scroll Up Skip to content